HERB OCelem programu jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

 

 

 

HERB OCelem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

 

 

 

HERB OGmina Brzeźnica otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 240/OPS/2022 zawartej ze Skarbem Państwa Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

 

 

 

HERB O

MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” w MARCYPORĘBIE

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Brzeźnica pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

HERB OGmina Brzeźnica realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

 

HERB OGmina Brzeźnica w roku 2022 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 44 064,00 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

 

 

HERB OGmina Brzeźnica w roku 2022 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

 

 

HERB OGmina Brzeźnica w roku 2022 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 545 904,00 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022.