OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zakres Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

 1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.
 2. w ramach pobytu całodobowego realizowanego w:
  a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (za uprzednią zgodą gminy),
  b) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego 
  w formie pobytu całodobowego,
  c) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  Limit dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu całodobowego wynosi max. 14 dób.

 

Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę. 

 

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie (najlepiej osobiście) w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. druku zgłoszenia na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Ks. Eugeniusz Łudzika 1:
lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8232383, w dniach i godzinach pracy Ośrodka. Na podstawie powyższych zgłoszeń zostanie opracowana diagnoza potrzeb oraz kalkulacja środków na realizację zadania na rok 2024.

Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

FE RP EU

 

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.


Informujemy, że w dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 – dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ1, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.


Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

 

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy więcej informacji pod nr tel. 33 823 2383.

 

 

TABLICA OGLWnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2023 r.

 

 

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym konieczne jest przedstawienie imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne dla ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, w godzinach pracy urzędu.

 

Wniosek >> pobierz

 

 

 

GOPSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 r. wprowadza do systemu prawnego nowego świadczenia świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego oraz likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

 

 

TABLICA OGLGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, że od sierpnia 2023r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2023/2024 w okresie od września 2023 do grudnia 2023.

 

 

 

 


Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1 200,00 zł na osobę w rodzinie oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

 • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,  

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r. o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  ( tekst jednolity Dz. U. z 2023  poz. 810 z poz. zm.)  - tj. świadczenia 500+ .

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracowników socjalnych pod nr. tel. 33 823 23 83

 

Wniosek  >>> pobierz