TABLICA OGLGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, że od sierpnia 2023r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2023/2024 w okresie od września 2023 do grudnia 2023.

 

 

 

 


Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1 200,00 zł na osobę w rodzinie oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,  

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r. o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  ( tekst jednolity Dz. U. z 2023  poz. 810 z poz. zm.)  - tj. świadczenia 500+ .

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracowników socjalnych pod nr. tel. 33 823 23 83

 

Wniosek  >>> pobierz