TABLICA OGLKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż trwają zapisy osób zainteresowanych wsparciem w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020r. poz. 1787). Program realizowany będzie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

 

 

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 

Program skierowany jest do:

1) dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lun pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym

- o stopniu umiarkowanym

- traktowane na równi do wymienionych wyżej zgodnie z art, 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2021r. poz. 573)

 

Program ma także zapewnić:

1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

2. Wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb.

3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, itp.

4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Rodzaj zadań:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1, pod  nr telefonu (33) 823-23-83 w godzinach pracy GOPS, lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

LOGO P RZ

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż trwają zapisy osób zainteresowanych wsparciem w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020r. poz. 1787). Program realizowany będzie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

Program skierowany jest do:

1) Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) Osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573)

 

Program realizowany jest w dwóch formach:

1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie można uzyskać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1, pod nr telefonu (33) 823-23-83 w godzinach pracy GOPS, lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy ul. Dworska 9, 34-100 Tomice realizując zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, informuje, iż rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który będzie odbywał się na terenie powiatu wadowickiego w roku 2021.

 

Termin rozpoczęcia programu przewidziany jest na maj 2021r. Program przeznaczony jest dla 8 osób, mieszkańców powiatu wadowickiego.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

 

Jeśli zdarza Ci się:

- reagować złością, agresją;

- poniżać, upokarzać innych;

- traktować osoby bliskie w sposób, który je rani;

- myśleć, że zastraszanie i wzbudzanie lęku, to sposób nakłonienia innych do słuchania

 

TO CZAS NA ZMIANĘ W TWOIM ŻYCIU!

 

Twój udział w programie może być dobrowolny lub obowiązkowy (na podstawie orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej).

 

Adresaci programu:

- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień,

- osoby, które same zgłoszą się do udziału w programie.

PAMIĘTAJ! Nigdy nie jest za późno.

Skontaktuj się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy ul. Dworska 9

tel. 33 873-10-01

 

www.oikradocza.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od 01.08.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy , ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica
Przyjmowanie wniosków:


poniedziałek w godz. 7:30 – 15:30,
wtorek w godz. 7:30 – 15:30,
środa w godz. 7:30 – 17:00,
czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

 

Od 01.07.2021r. wnioski można również składać droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

 

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczna.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek


• w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.
• w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021r.
• w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks.Eugeniusza Łudzika 1 lub pod numerem telefonu: 33 8232383 wew. 35,36,37.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż poszukuje chętnych rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

RODZINY WSPIERAJĄCE

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie. Taką formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci, oprócz instytucji asystenta rodziny są tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Brzeźnicy poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

  • istnieje problem alkoholowy,
  • nie ma stałego źródła utrzymania,
  • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
  • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod numerem telefonu: 33 879-20-29 wew. 12.