Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w związku z przystąpieniem do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023„

finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

poszukuje

Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

 

 

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

a) posiadające kwalifikacje na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

b) minimum 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

2. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności;

informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

3. Wymagania dodatkowe:

  • Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
  • Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  • Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w: wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury, zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Umowa cywilno-prawna. Usługa realizowana w okresie od dnia zatrudnienia do 31.12.2023 roku.
Świadczenie usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1 pok. nr 113.

                                                             

Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS