Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 

ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.2.1.2023

 

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Wykonanie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu „Q_działaniu”

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Pełna Treść Zapytania >> pobierz

Formularz Ofertowy >> pobierz