GOPS-ZP.AON.2.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022r. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. Poz. 1129) Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Część I zadania:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena ofert

 

Liczba pkt. w  kryterium udokumentowana ilość pełnych miesięcy opieki nad osobami niepełnosprawnymi

 

Liczba pkt. w kryterium podmiot ekonomii społecznej

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

 

Dorota Dzidek zam. 34-114 Marcyporęba  ul. Podgórska 9

 

 

60,00 pkt.

 

0 pkt.

 

0 pkt.

 

60,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Doroty Dzidek zam. 34-114 Marcyporęba ul. Podgórska 9 z całkowitą ceną brutto 18.480,00 zł. Firma nie posiada statusu podmiotu ekonomii społecznej. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert, tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt., ilość pełnych miesięcy opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 10 % uzyskując w tym kryterium 10 pkt., posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej – 0%, co daje 0 pkt., co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 70 pkt.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

  

Otrzymują:

1. Dorota Dzidek zam. 34-114 Marcyporęba ul. Podgórska 9

2.  www.gops.brzeznica.eu

3. https://miniportal.uzp.gov.pl

4. a/a