GOPS-ZP.AON.2.2022

 

Uczestnicy postępowania

GOPS-ZP.AON.2.2022

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. DOROTA DZIDEK, MARCYPORĘBA

Data wpłynięcia oferty: 28.04.2022, godz. 8:31

Cena oferty brutto dla części nr 1: 18 480,00 zł

 

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w  Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas