Brzeźnica, 27.04.2022r.

GOPS-ZP.AON.2.2022

Uczestnicy postępowania

GOPS-ZP.AON.2.2022

 

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi:

Część nr 1   22 400,00 zł

 

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas

 


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120010623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. Eugeniusza Łudzika 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-114

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.brzeznica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

 

Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

SIWZ >> pobierz

 

Załączniki od 1 do 7 >> pobierz