LOGO P RZ

 

NAZWA PROGRAMU


Rozwój pomocy społecznej na rok 2021

KRÓTKI OPIS


Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I. projekty socjalne mające na celu:  - wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
- wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych,
- rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje o pozyskaniu przez Gminę Brzeźnica środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

GOPS w Brzeźnicy w ramach przyznanych środków realizuje projekt pod nazwą „Damy radę” 

Działaniami w ramach projektu objętych jest 10 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w mieszkaniu chronionym oraz teren Gminy Brzeźnica. Pomoc oferowana w ramach projektu to:

- działania pracownika socjalnego w mieszkaniu chronionym – są nimi objęte nimi 3 osoby. Wsparcie polega na wzmacnianiu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, pomocy w wykonywaniu zakupów, wizytach u lekarzy;

- praca socjalna w miejscu zamieszkania - objętych jest nią 7 osób z niepełnosprawnością psychiczną. Wsparcie polega na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w funkcjonowaniu na co dzień, racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi, zachęcaniu do podejmowania aktywności, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy lub miejscowości, w których beneficjenci projektu mieszkają.

 

Beneficjenci projektu dodatkowo objęci są wsparciem psychologa.

OKRES REALIZACJI ZADANIA


Okres realizacji zadania ustala się na:


• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 41 403,00

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej