HERB OGmina Brzeźnica w roku 2024 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 72 705,60 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

 

 

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 537) albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
  5. poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy realizuje program w formie:

– świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

 

Korzystanie z usługi opieki wytchnieniowej jest bezpłatne.


Wysokość dotacji wynosi 72 705,60 zł

 

Data podpisania umowy: marzec 2024 rok.

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi 72 705,60 zł