LOGO P RZ

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1051,50 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 zł netto.

 

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wyniesie 78 385,00 zł. Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

 

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

* dla dorosłych – posiłki wydawane w placówkach oświatowych.

 

Wnioski dot. przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.