Czym jest zespół interdyscyplinarny?


Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?


Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?


W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:


Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego „Przeciw Przemocy”

 

Przewodniczący

Katarzyna Augustyniak– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

Zastępca Przewodniczącego

Anna Orzechowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 

Członkowie

Katarzyna Pietrykowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

Arkadiusz Macięga – Posterunek Policji w Brzeźnicy

Alina Rawska – NZOZ Paszkówka

Romana Sikora – NZOZ Kossowa

Barbara Piórkowska-Prorok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach

Edyta Babska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy

Alicja Bugiel – Psycholog Punktu Konsultacyjnego w Brzeźnicy

Piotr Leśniak – Kurator Sądu Rejonowego w Wadowicach