W dniu 01.01.2015r. w życie weszła Ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób przyznawania uprawnień.

 

Z początkiem 2018r. w związku ze zmianami do Ustawy o Karcie Dużej Rodziny pojawiła się możliwość wnioskowania o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. W przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie wniosku zgodnie z wzorem obowiązującym od 01.01.2018r.  oraz wypełnienie załącznika ZKDR-04– Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty  tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica). Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

 

Aby otrzymać Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

 

 1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób,
  dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
 1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 2. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
 3. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 

Dla kogo?

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
  • do 18 r.ż.,
  • do 25 r.ż. gdy   dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty:

 

W związku ze zmianą do Ustawy o Karcie Dużej Rodziny od 01.07.2017r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W dniu 01.08.2017r. zmieniły się również obowiązujący wniosek i  druki oświadczeń, które można pobrać z odnośników w tekście poniżej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica  oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie  dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 1. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. –  oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 2. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis  postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 3. w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 4. w przypadku wnioskowania dodatkowo o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny –  informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

 

Uwaga ważne!

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, poza dokumentami przytoczonymi powyżej przedstawia się oryginały lub odpisy:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 1. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 2. w przypadku dzieci do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość,
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość,
 5. w przypadku cudzoziemców poza powyżej przestawionymi dokumentami wymagany jest również dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Inne informacje:

 

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 1. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 2.   dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu  roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,  zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 3. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
 4. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

 

Ważne:

 

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie jednocześnie Karty zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej nie ponosi z tego tytułu żadnej odpłatności. Kolejnym przypadkiem zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych jest sytuacja,  w której karta tradycyjna została wydana przed 31.12.2017r., natomiast członek rodziny wnioskuje przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej.

Opłaty powinny zostać pobierane w przypadku, gdy po 1.01.2018 r. członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej  i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Koszt odpłatności za wydanie jednej karty wynosi 9,21 zł

 

Składanie wniosków:

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz odbiór Kart Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Krakowskiej 111.

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

Strona główna programu Karta Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina