HERB O

Gmina Brzeźnica otrzymała dotację celową budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie umowy Nr 511/OPS/2023 zawartej z Wojewodą Małopolskim z dnia 26.10.2021r.

 

 

HERB O

 

MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” w MARCYPORĘBIE

 

 

 

 

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł 2, Gmina Brzeźnica pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

HERB OGmina Brzeźnica realizuje program osłonowy „ Korpus Wsparcia Seniorów”

 

 

 

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

HERB OGmina Brzeźnica w roku 2023 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

 

 

HERB O

Gmina Brzeźnica w roku 2023 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 309 457,53 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

 

HERB O

Gmina Brzeźnica w roku 2023 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 64 374,91 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

 

 

HERB OGmina Brzeźnica realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.